Personligt ansvar och rapporteringsrutin vid överträdelse

För Borö har en ansvarsfull, laglig och rättvis verksamhet alltid varit avgörande. Därför tolererar Borö inte några brott mot lagen, Borös uppförandekod eller andra interna regler. Borö vill inte heller vara inblandad i tredjeparts kränkningar.

Därför uppmuntrar vi alla Borös medarbetare att rapportera eventuella brott mot lagen, Borös uppförandekod eller andra interna regler. Om en anställd har frågor gällande praktiska situationer (till exempel givande eller mottagande av gåvor/förmåner eller intressekonflikter) ska närmaste chef i första hand rådfrågas.

Vi ber dig att använda denna rutin för säker rapportering, om du vill rapportera anonymt. Alla rapporter och dess innehåll behandlas konfidentiellt. Vidare har vi åtagit oss att skydda rapporterande personer från alla nackdelar som kan uppstå av att lämna en rapport i god tro.

Om en anställd misstänker att ett eventuellt beteende avviker mot bolagets uppförandekod ska detta rapporteras snarast till närmaste chef. Om denne är inblandad eller på annat sätt jävig, ska händelsen rapporteras till närmaste högre chef.

En anställd som misstänker ett eventuellt beteende avviker mot bolagets uppförandekod kan alltid kontakta moderbolaget Seafires verkställande direktör eller använda Seafires Visselblåsarkanal avseende händelsen som ett sätt att rapportera överträdelsen.

Rapportera här