Inköpspolicy

Borö Inköpspolicy reglerar hur Borö ska bidra till hållbar utveckling avseende sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga krav. Inköp ska ses som en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med ett totalkostnadsperspektiv och ett helhetsåtagande. Borö ska ta till vara på de vinster som följer av en samordning av verksamheternas behov i Motala och Kalix. Inköp och upphandling ska genomföras så att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt pris med en god totalekonomi som målbild.

Mål

Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av resurser vid varje inköp som främjar ekonomisk, social och etisk hänsyn samt, så långt det är möjligt, ställa relevanta och mätbara krav på miljömässig hållbarhet. Mål rörande effektiva verksamheter i både Motala och Kalix innebär att Borö ska arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Ansvar

Borö ansvarar för att gällande lagstiftning, inköps- och upphandlingspolicy och tillämpnings-anvisningar följs. Berörd personal har en skyldighet att känna till och följa Borös inköpspolicy och riktlinjer.

Uppföljning

Uppföljning av Borös leverantörers avtal och avtalsefterlevnad ska ske regelbundet och systematiskt. Borö ska eftersträva att vara en god avtalspart vilket skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor vid fortsatta inköp. Alla ställda krav ska kunna kontrolleras och följas upp under avtalstiden.

Leverantörer

Borö ställer krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer på att de arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor och tar sitt sociala ansvar, så vi kan leverera en bra produkt.

Önskar ni komma i kontakt med inköp, maila [email protected]